sigla site            Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte anunţă că, în zilele de 30 noiembrie şi 1 decembrie 2015 programul de vizitare la muzeele târgoviştene este cel obișnuit, între orele 8.00 – 16.00, preţul unui bilet fiind de 7 lei pentru adulţi şi 3,5 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari.

            Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” poate fi vizitat conform programului  de iarnă, între orele 8.00 – 16,00, preţul unui bilet fiind de 10 lei pentru adulţi şi 5 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari.

 

sigla site

 

 

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, anunţă organizarea concursului privind ocuparea următoarelor posturi, cu aprobarea  Consiliului Judeţean Dâmboviţa:

1. Administrator,  pentru obiectivul Peştera Ialomiţei, localitatea Moroieni

2. Muzeograf gradul 1, pentru Palatul Brâncovenesc de la Potlogi

3. Conservator gradul 1, pentru Palatul Brâncovenesc de la Potlogi

4. Supraveghetor muzeu, pentru Palatul Brâncovenesc Potlogi

 

1. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente;

-          cerere de înscriere la concurs

-          copia actului de identitate

-          copiile actelor care să ateste nivelul studiilor, a specializărilor şi a documentelor care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice

-          copia documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor

-          cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate

-          curriculum vitae

-          alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

-          recomandare de la ultimul loc de muncă

 Dosarul de concurs se depune la serviciul personal până pe data de 13.11.2015. 

 

2. Condiţii generale pentru ocuparea posturilor.

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

          

  3.  Cerinţe specifice

 

B. Muzeograf gradul I

 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul istoriei.

2.      Cunoştinţe operare PC

3.      Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională                                                   ( Engleză/franceză/germană)

      4.   Experienţă în domeniu.

 

C. Conservator gradul I

1.      Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul conservării patrimoniului istoric ( Restaurare-conservare).

2.      Cunoştinţe operare PC

3.      Experienţă în domeniu.

 

D. Supraveghetor muzeu

     1. Studii medii

 

 

            4. Probe:

- proba scrisă,

- interviu.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul instituţiei din strada Justiţiei, nr. 7, Târgovişte, în data de 20.11.2015, ora 10,00, iar proba interviu va avea loc pe 24.10.2015, ora 10,00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la serviciul personal sau la telefon nr. 0245613946.

 

Bibliografie

Administrator

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, actualizată.
 2. Legea nr. 402/2006,  privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Naţional Muzeal “Curtea Domnească”
 4. Legea nr. 215/2001, republicată, legea administraţiei publice locale
 5. Legea 53/2003, Codul Muncii, actualizată
 6. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor
 7. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

 

  Muzeograf gradul I

 

 1. Legea 311/2003, legea muzeelor si colectiilor publice ( republicata);
 2. Legea patrimoniului mobil 182/2000;
 3. Legea patrimoniului imobil nr. 422/2001;
 4. Legea 378/2001, privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri ca zone de interes national;
 5. Radu Florescu – „ Muzeologie generala”,  editia a II-a, Bucuresti 1998; Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

Conservator gradul I

 

1. Legea 311/2003, legea muzeelor si colectiilor publice ( republicata);

2.Legea patrimoniului mobil 182/2000;

3.Legea patrimoniului imobil nr. 422/2001;

4.Legea 378/2001, privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri ca zone de interes national;

5.HG nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

 

Supreveghetor muzeu

 

1. Legea 311/2003, legea muzeelor si colectiilor publice ( republicata);

2.Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor

3.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

4. Legea nr. 22/1969, republicată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţiişi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

 

Manager,

dr. Cîrstina Ovidiu

 

 

 

sigla siteÎn anul 2015 Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte organizează cea de-a V-a ediţie a Bienalei de gravură „Gabriel Popescu”, ce poartă numele marelui artist care s-a născut şi a locuit pe meleaguri dâmboviţene, la Vulcana Pandele.

            Anul acesta cea de-a cincea ediţie a bienalei îşi propune:

-          îmbogăţirea colecţiei Muzeului de Artă, secţie a Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, cu lucrări de gravură contemporană;

-          mijlocirea relaţiilor Muzeului de Artă din Târgovişte cu artişti gravori din întreaga ţară ;

-          revitalizarea contactului Muzeului de Artă cu tendinţele şi orientările creaţiei grafice contemporane;

-          oferirea unui mediu de apropiere, cunoaştere şi competitivitate între artiştii gravori din România.

Tema concursului este liberă, la alegerea participanţilor. Participarea este gratuită.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

         Concursul este deschis membrilor Uniunii Artiştilor Plastici, absolvenţilor şi studenţilor academiilor de artă din ţară și Republica Moldova.

Numărul gravurilor care pot fi înscrise la competiţie este de cel mult două lucrări, având dimensiunile minime de 150x210 mm şi cele maxime de 500x700 mm (dimensiunea hârtiei).

Sunt admise toate tehnicile de gravură multiplicabilă cu excepţia monotipurilor şi fotocopiilor.

Lucrările neînrămate, fără paspartout ori sticlă, imprimate pe hârtie de calitate (maxim exemplarul nr. 5 din tirajul gravurii) şi executate în perioada 2013 - 2015, vor fi expediate corespunzător ambalate şi neapărat însoţite de formularul de participare la concurs. Fiecare artist va completa formularul citeţ cu litere de tipar, pentru ca datele să fie utilizate la redactarea pliantului. Prin semnarea formularului, artistul acceptă necondiţionat regulamentul Bienalei de gravură „Gabriel Popescu”. Formularele de participare nesemnate atrag după sine neparticiparea la concurs.

În cazul în care formularul nu poate fi procurat din diferite motive, fiecare artist este rugat să trimită atât pe hârtie, cât şi în format digital (CD sau e-mail la una din adresele persoanelor de contact), următoarele:

-          fotografia autorului;

-          fotografia/iile color a/le lucrării/lor înscrise;

-          datele lucrării/lor (titlul, data realizării lucrării, dimensiunile, tehnica - tehnicile în ordinea utilizării lor, tirajul gravurii şi numărul exemplarului trimis, valoarea lucrării, în cazul în care gravura înscrisă a fost publicată, va fi specificată publicaţia şi toate datele acesteia: titlul, nr./vol., an, editură);

-          C.V. (care să cuprindă obligatoriu: anul şi locul naşterii, adresa, adresa e-mail unde există, un număr de telefon de contact, studiile, apartenenţa la asociaţii / uniuni artistice naţionale sau internaţionale – unde este cazul – şi informaţii pe scurt despre întreaga activitate artistică, până la data participării la acest concurs);

-          O adresă semnată prin care fiecare artist acceptă necondiţionat regulamentul şi doreşte sau nu să-şi doneze lucrarea Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte.

Lucrările şi toate datele precizate mai sus vor fi expediate, până la data de 31.10.2015, data poştei, pe adresa instituţiei: Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, Strada Justiţiei, Nr. 7, cod 130017, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Juriul va fi alcătuit din critici de artă, artişti plastici şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi se va întruni pentru dezbatere şi stabilirea lucrărilor premiate în săptămâna următoare încheierii înscrierilor.

De asemenea, juriul își va rezerva dreptul de a selecta lucrările care urmează a fi expuse și jurizate.

 

PREMII

PREMIUL I – 2500 lei

PREMIUL II – 2000 lei

PREMIUL III – 1600 lei

PREMIUL Gabriel POPESCU – 3000 lei

MENŢIUNE I – 1500 lei

MENŢIUNE II – 1400 lei

MENŢIUNE III – 1300 lei        

Vernisajul şi festivitatea de înmânare a premiilor vor avea loc vineri, 27 Noiembrie 2015, la Muzeul de Istorie, orele 1100, moment pentru care premianţii vor fi informaţi din timp.

Expoziţia va fi deschisă publicului în perioada 27.11.2015 – 15.01.2016.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a expune, reproduce şi publica lucrările participante la expoziţie în scopuri promoţionale.

Se va edita un pliant care va fi trimis fiecărui artist participant la expoziţie în format electronic.

ATENŢIE!

În situaţia neacordării unor premii, Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui sumele respective prin atribuirea mai multor menţiuni.

Valoarea premiilor se constituie în preţ de achiziţie a lucrărilor care vor deveni proprietatea Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte.

Lucrările nedonate, vor fi returnate numai după închiderea expoziţiei, până la data de 15.03.2014. Cheltuielile de expediere (trimitere - returnare) vor fi suportate de participanţi.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor în timpul transportului.

Nerespectarea condiţiilor regulamentului duce la eliminarea artistului din concurs.          

Persoană de contact:

-          Muzeograf artă Maria Neacșu

Muzeul de Artă telefon 0736394086, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Rugăm popularizaţi această manifestare în rândul colegilor dumneavoastră.

 

DESCARCA FORMULARUL DE PARTICIPARE

 

          Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” organizează la sediul său din Târgovişte, str. Justiţiei, nr. 7, Dâmboviţa, concurs în data de 23.09.2015, orele 10,00 proba scrisă iar în data de 25.09.2015, orele 10,00 interviul, pentru ocuparea posturilor vacante de administrator la Peştera Ialomiţei (comuna Moroieni) şi muzeograf debutant pe perioadă determinată.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 16.09.2015, la sediul instituţiei.

         Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8,00 – 16,00 la telefon 0245613946.

Margea dentalium   Săpăturile arheologice extrem de riguroase care se efectuează de mulți ani pe Șantierul paleolitic de la Poiana Cireșului, precum și profesionalismul excepțional al echipei de studenți și doctoranzi care participă la săpături, își arată din nou eficacitatea. Decaparea milimetrică a sedimentului din stratul de cultură Gravetian I, datat între circa 20.000 și 24.000 de ani, a făcut, ca și în acest an, să se recupereze artefacte de dimensiuni foarte mici, de ordinul milimetrilor. Așa se face că s-a descoperit, alături de alte obiecte de artă, prima mărgea realizată din Dentalium. Este primul obiect de podoabă de acest fel descoperit vreodată în Paleoliticul de pe teritoriul României. Trebuie să menționăm că pentru confecționarea mărgelelor de acest fel era necesară procurarea materiei prime de la mari distanțe, oferită de specia marină Dentalium.  

Colectivul de cercetare care participă la săpăturile din acest an este format, în această fază de început, din dr. Elena-Cristina Nițu (șefa șantierului), dr. Ovidiu Cîrstina - Complexul Național Muzeal ”Curtea Domnească” din Târgoviște, prof. univ. dr.Marin Cârciumaru - Muzeul Evolutiei Omului si Tehnologiei în Paleolitic Târgoviște, dr. Mădălin Văleanu (Muzeul Palatul Culturii Iași), dr. Jessica Lacarriere - arheozoolog (Universitatea din Toulouse-Franța), drd. Remus Dincă, drd. Adrian Nicolae (Universitatea Valahia din Târgoviște), absolventii Anca Purcaru (Universitatea Valahia din Târgoviște), Sergiu Enache (Universitatea de Vest Timișoara), studenții Florin Lupu, Alexandru Mirică, Marian Leu (Universitatea Valahia din Târgoviște), Adelina Sava (Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași), Aurelian Roșca (General manager at ITSquad Cluj-Napoca).

Menţionăm că cercetările din acest an s-au desfăşurat prin contribuţia financiară a Asociaţiei ”Geto-Dacii” şi a Consiliului Județean Dâmbovița.

 

dr. Elena-Cristina Niţu, cercetător ştiinţific II, şef şantier

prof. univ. dr. Marin Cârciumaru, coordonatorul echipei de cercetare

sigla site

       În perioada 01  – 17 august 2015 Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte, în colaborare cu Ambasada Finlandei din Bucureşti şi Asociatia Româna pentru Studii Baltice şi Nordice, organizează Expoziţia Asociaţiei Graficienilor din Turku (Finlanda).

            Expoziţia cuprinde lucrări realizate de 15 artişti finlandezi: Annette Almarsund-Holström, Annika Dahlsten, Yrjänä Ermala, Matti Helenius, Juha Joro, Minna Jokela, Ulla-Maija Kallinen, Marita Mikkonen, Marjatta Nuoreva, Veronika Ringbom, Marja Salonen, Nea Silavuori, Panu Thusberg, Tea Tikka şi Merja Ylitalo.

            Artiştii prezenţi în cadrul expoziţiei au reuşit să-şi exprime emoţiile prin intermediul celor mai minuţioase şi mai delicate tehnici ale gravurii. Fiecare artist aduce în această expoziţie un număr de 3-5 lucrări, iar tehnicile abordate sunt: intaglio, mezzotinta, gravură cu acul, acvaforte şi acvatinta, xilogravură, litografie, monotip etc.). 

            Constituită în anul 1933, Asociaţia Graficienilor din Turku (Turun Taidegraafikot Ry) are ca principal obiectiv promovarea artei grafice finlandeze.

            Vernisajul expoziţiei va avea loc sâmbătă, 1 august 2015, ora 12:00, la Muzeul de Istorie, str. Calea Domnească, nr. 189, Târgovişte.

AFIS FINAL BALENI Titlul evenimentului: Comuna Băleni, comunitatea bulgarilor: istorie, cultură, tradiţii

 Locul de desfăşurare: Muzeul de Istorie, str. Calea Domnească, nr. 189, Târgovişte

 Data: 05 iulie 2015, ora 13:00

 Organizatori: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Primăria Băleni

 

 

 

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

inv 1

 

 

sigla site     Complexul Național Muzeal ”Curtea Domnească” Târgoviste  vă  invită în perioada 6.07.2015  – 28.08.2015  la desfășurarea programului ”Vacanță la muzeu”, de luni – vineri, între orele 8.30 – 15.30.

         Programul ”Vacanță la muzeu” se adresează copiilor cu vârsta mai mare de 7 ani, care pot petrece trei ore, zilnic, în compania muzeografilor, pe parcursul vacanței de vară.

        Activitațile sunt concepute în ideea de a permite participanților să descopere lucruri noi, atractice, usor de înțeles și distractive, legate de obiceiuri, tradiții și istoria locurilor.

      Persoană de contact: Marilena Iordache     - 0736394086         

Program:

Luni: ”Scriitorul preferat” – concurs de desene

         ”Vis de copil în casa bunicii” – prezentarea unor imagini cu interior de casă bătrânească, realizarea unui semn de carte, cusut pe itamină, ghicitori, proverbe.

            Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00  la Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni. Coordonator: Elena Șontea

Marți: ”Povești cu și despre monede și sigilii”. ( Cum se făceau monedele, ce înseamnă sigiliu, copiii vor sigila ei un document).

 Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00  la Muzeul de Istorie. Coordonator: Irina Cîrstina

Miercuri: ”Ora de poveste” (Lectura unei povești, diafilm, atelier de inventat povești, jocuri interactive)

Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00  la Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni. Coordonator: Elena Șontea

Joi: „Curtea Domnească” reconstituirea şi reinvierea activităţilor de la Curtea Domnească din Târgovişte; Cum trăiau oamenii curţii, aparatul administrativ, ce rol avea Sfatul domnesc – joc de rol pe baza unui document medieval în incinta Curţii Domneşti.

Coordonator: Irina Cîrstina

Vineri: ”Fluturele vesel” – realizarea unui desen, desene pe astfalt, jocuri.

”Comoara de la muzeu” – joc prin labirint

Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00  la Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni.

Perioada:  6 – 10 iulie 2015

 

Luni: “Povestea scrierii”. Coordonator: Luminița Anghelescu

Marți: Vizită la Muzeul Tiparului.

Miercuri : Atelier de modelare lut: “Modelăm, decorăm şi ne jucăm!”

Joi:Despre meşteşugurile de altădată (olari, tâmplari).

Vineri: Dansuri populare (curs de iniţiere).

Luni: Să vorbim despre tradițiile românilor (Hora, Șezătoare, Ursitoare). Coordonator: Dana Ilie

Marți: Jocurile de altădată (”Ciobanul e pe câmp”, “Batista parfumată”).

Miercuri: Atelier de confecţionat rame pentru fotografii.

Joi: Atelier de confecţionat măşti populare.

 Vineri: Să-l cunoaştem pe Vlad Ţepeş. Povestiri şi legende.

 Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12. 00 la Curtea Domnească.

Perioada: 13 - 17 iulie 2015

 

Luni: ”Artă şi fotografie” – atelier de realizare a unui paspartuu.

Marți: ”Sculptura şi artistul Vasile Blendea” – tehnica artistului privind realizarea sculpturilor de mari dimensiuni; atelier de creaţie – sculptură în lut.

Miercuri: ”O poveste cu flori de porţelan” – motive decorative întâlnite pe vasele de porţelan; atelier de creaţie (realizarea de flori sau motive decorative din ipsos).

Joi:  Fresca. Artă şi Măiestrie – atelier de pregătire a unui desen pentru o frescă.

Vineri:  ”Negru cărbune, roșu sangvină” – atelier de stimulare a imaginației și lucru în diferite tehnici artistice.

 Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00 la Muzeul de Artă și Muzeul Vasile Blendea. Coordonator: Maria Neacșu

Perioada: 20 – 24 iulie 2015

 

Luni:  ”Plante medicinale – leacurile bunicii”.

Marți:  ”Materiale de construcţie tradiţionale. Termeni specifici arhitecturii tradiţionale”.

Miercuri: ”Şezătoare” - proverbe şi ghicitori, poveşti.

Joi: ”Atelier de creație: confecționare de obiecte”.

Vineri: ”Jocurile copilăriei”.

 Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00 la Muzeul Vasile Blendea. Coordonator: Felician Cheosea și Andrei Ionut

Perioada: 27 – 31 iulie 2015

 

Luni: ”Scriitorul preferat” – concurs de desene

         ”Vis de copil în casa bunicii” – prezentarea unor imagini cu interior de casă bătrânească, realizarea unui semn de carte, cusut pe itamină, ghicitori, proverbe.

            Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00  la Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni. Coordonator: Elena Șontea

Marți: ”Povești cu și despre monede și sigilii”. ( Cum se făceau monedele, ce înseamnă sigiliu, copiii vor sigila ei un document).

 Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00  la Muzeul de Istorie. Coordonator: Irina Cîrstina

Miercuri: ”Ora de poveste” (Lectura unei povești, diafilm, atelier de inventat povești, jocuri interactive)

Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00  la Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni. Coordonator: Elena Șontea

Joi: „Curtea Domnească” reconstituirea şi reinvierea activităţilor de la Curtea Domnească din Târgovişte; Cum trăiau oamenii curţii, aparatul administrativ, ce rol avea Sfatul domnesc – joc de rol pe baza unui document medieval în incinta Curţii Domneşti.

Coordonator: Irina Cîrstina

Vineri: ”Fluturele vesel” – realizarea unui desen, desene pe astfalt, jocuri.

  ”Comoara de la muzeu” – joc prin labirint

Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00  la Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni.

Perioada: 3 – 7 august 2015

 

Luni: “Povestea scrierii”. Coordonator: Luminița Anghelescu

Marți: Vizită la Muzeul Tiparului.

Miercuri : Atelier de modelare lut: “Modelăm, decorăm şi ne jucăm!”

Joi:Despre meşteşugurile de altădată (olari, tâmplari).

Vineri: Dansuri populare (curs de iniţiere).

Luni: Să vorbim despre tradițiile românilor (Hora, Șezătoare, Ursitoare). Coordonator: Dana Ilie

Marți: Jocurile de altădată (”Ciobanul e pe câmp”, “Batista parfumată”).

Miercuri: Atelier de confecţionat rame pentru fotografii.

Joi: Atelier de confecţionat măşti populare.

 Vineri: Să-l cunoaştem pe Vlad Ţepeş. Povestiri şi legende.

 Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12. 00 la Curtea Domnească.

Perioada: 10 – 14 august 2015

 

Luni: ”Artă şi fotografie” – atelier de realizare a unui paspartuu.

Marți: ”Sculptura şi artistul Vasile Blendea” – tehnica artistului privind realizarea sculpturilor de mari dimensiuni; atelier de creaţie – sculptură în lut.

Miercuri: ”O poveste cu flori de porţelan” – motive decorative întâlnite pe vasele de porţelan; atelier de creaţie (realizarea de flori sau motive decorative din ipsos).

Joi:  Fresca. Artă şi Măiestrie – atelier de pregătire a unui desen pentru o frescă.

Vineri:  ”Negru cărbune, roșu sangvină” – atelier de stimulare a imaginației și lucru în diferite tehnici artistice.

Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00 la Muzeul de Artă și Muzeul Vasile Blendea. Coordonator: Maria Neacșu

Perioada: 17 – 21 august 2015

 

Luni:  ”Plante medicinale – leacurile bunicii”.

Marți:  ”Materiale de construcţie tradiţionale. Termeni specifici arhitecturii tradiţionale”.

Miercuri: ”Şezătoare” - proverbe şi ghicitori, poveşti.

Joi: ”Atelier de creație: confecționare de obiecte”.

Vineri: ”Jocurile copilăriei”.

 Acestea se vor desfășura între orele 9.00 – 12.00 la Muzeul Vasile Blendea. Coordonator: Felician Cheosea și Andrei Ionuț.

Perioada: 24 – 28 august 2015

sigla siteComplexul Național Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte anunţă începerea campaniei de cercetări pe şantierul arheologic Geangoești Hulă, din comuna Dragomireşti, jud. Dâmboviţa.

In perioada 4 - 7 iunie 2015, dr. Dorel Micle şi dr. Stani Andrei, specialişti cu burse de formare în afară în studii de teledetecţie s-au deplasat la Geangoeşti şi, cu ajutorul unor metodologii noi ce presupun scanarea câmpului magnetic al diferitilor receptori, au putut face precizări asupra dimensiunii sitului, formei şi amplasamentului sistemului de fortificare al aşezării preistorice, cât şi asupra amplorii intervenţiilor antropice moderne etc. Colaborarea echipei de specialisti în arheologia mediului de la Universitatea de Vest Timişoara cu Ana Ilie, arheolog în cadrul Complexului Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte a fost facilitată de domnul profesor Marin Cârciumaru, membru de facto şi onorific al echipei de arheologi din colectivul de cercetare a tell-ului de la Geangoeşti.

 

Programul de cercetare vizează aspecte ale evoluţiei unei comunităţi umane de agricultori de acum 6000 ani de pe cursul superior al râului Dâmboviţa. Proiectul se va derula pe trei ani şi va permite urmărirea dimensiunii comunităţii umane de la Geangoeşti, obţinerea unor detalii despre modul lor de a trăi şi bineinţeles, beneficiul colectării obiectelor de patrimoniu care vor îmbogăţi colecţii şi salile expoziționale ale muzeului.

Dacă măsurătorile geo-magnetice au avut caracter non-invaziv, pentru următoarele etape, proiectul adună în jurul său oameni din muzeu, fie ei arheologi, Ovidiu Cârstina, Ilie Ana, sau Elena Niţu, specialist în studiul utilajului litic cioplit, dar şi din ţară. Au fost încheiate convenţii de colaborare cu Costantin Haită, un reputat specialist la nivel european, cu o specializare rară în cercetarea arheologică românească ce activează în Muzeul Naţional de Istorie a României și cu un partener constant pe şantierele instituţiei, Costel Preoteasa, din cadrul Complexul Judeţean Piatra Neamţ.

Este primul şantier din judeţ deschis într-un sit preistoric după o perioadă îndelungată de întrerupere a acestui tip de cercetare, iar acest lucru este posibil datorită finanțării cercetării de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Pentru cei interesați în a se implica în activitățile arheologice, elevi, studenți etc, Complexul Național Muzeal ”Curtea Domneasca ” Târgoviște anunță faptul că recrutează forță de muncă pentru șantier.

sigla site          De 1 iunie,  Ziua Internaţională a Copilului, preşcolarii şi elevii vor avea ocazia de a vizita gratuit muzeele şi casele memoriale din Târgoviște ce aparțin Complexului Național Muzeal ”Curtea Domnească”. Atât părinții, cât și bunicii însoțitori vor avea și ei acces gratuit.

Astfel au acces gratuit la: Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni,  Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul de Istorie, Muzeul „Vasile Blendea”, Muzeul de Artă, Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”, Expoziţia "Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri "Ferdinand I" la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România".

Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” poate fi vizitat conform programului oficial de vară, între orele 9.00 – 18.30, iar celelalte muzee pot fi vizitate  între orele 9.00 – 17.00.