Începând din anul 2011, în 15 ianuarie, de ziua poetului Mihai Eminescu, este celebrată Ziua Culturii Naţionale. În această zi avem ocazia nu doar să celebrăm un mare poet, dar să şi reflectăm asupra culturii româneşti.

 Anul acesta, cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească” din Târgovişte  oferă acces gratuit tuturor categoriilor de public în toate muzeele din municipiul Târgoviște care intră în componenţa sa, dar și în cadrul Ansamblului Brâncovenesc Potlogi.

 Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie atragerea a cât mai mulţi vizitatori în sălile expoziţionale, pentru a redescoperi o parte din istoria şi cultura românilor.

 Astfel, în 15 ianuarie 2017, între orele 8.00 – 16.00  veţi putea vizita: Ansamblul Monumental “Curtea Domnească”, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Expoziţia “Metamorfozele unui loc al memoriei” situată la fostaUnitate Militară01417, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul “Evoluţiei omului şi tehnologiei în paleolitic”, Muzeul „Vasile Blendea”, Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”, Ansamblul Brâncovenesc Potlogi.

Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte anunţă programul special de vizitare, pentru 1 și 2 ianuarie 2017, al următoarelor muzee componente:

 

$1·        Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” Târgovişte

Deschis în zilele de 1 și 2 ianuarie 2017, între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30;

$1·        Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Deschis în zilele de 1 și 2 ianuarie 2017, între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30);

$1·        Peştera Ialomiţei 

Deschisă în zilele de 1 și 2 ianuarie 2017, între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30);

 

Vă așteptăm cu drag!

Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte anunţă modificarea pretului de intrare la muzeele componente începând cu 1 ianuarie 2017, astfel:

 

Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” – 12 Lei

Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni – 8 Lei

Muzeul de Istorie – 8 Lei

Muzeul de Artă – 8 Lei

Muzeul „Vasile Blendea” – 8 Lei

Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu” – 8 Lei

Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic – 8 Lei

Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri „Ferdinand I” la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România” - 8 Lei

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Pucioasa – 6 Lei

Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi – 10 Lei

Pestera Ialomitei – 10 Lei

Casa Atelier “Gabriel Popescu”,  Vulcana Pandele – 8 Lei

Casa Memorială „I. L. Caragiale” – 6 Lei

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Pietroşiţa – 6 lei

 

Pentru grupurile organizate de minim 10 persoane - adulți, elevi, studenţi şi pensionari se aplică o reducere de 50%. Preșcolarii și copii instituționalizați au intrarea gratuită.

 

Celelalte taxe rămân neschimbate:

 

Taxa pentru fotografiat

- pentru amatori - 15,00 lei/h/aparat

- pentru institutii profesioniste - 25,00 lei/h/aparat

Taxa pentru filmat

- pentru amatori - 40,00 lei/h/aparat

- pentru institutii profesioniste - 750,00 lei/h/aparat pentru spatii                                                         din exteriorul cladirilor

                                                     1500,00 lei/h/aparat

                                                     pentru spatii interiore

Taxa pentru cercetari arheologice - 15,00 lei/mp.

Taxa pentru inchiriere spatii - 120,00 lei/h

Taxa ateliere si programe educative pentru copii si adolescenti - 5 lei/atelier

 

 

Vă așteptăm cu drag!

ANUNŢ

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, anunţă organizarea concursului privind ocuparea următoarelor posturi, cu aprobarea  Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în data de 25.01.2017:

1. Referent - cu atribuţii de gestionar

2. Muzeograf debutant

3. Muzeograf gr. II- pe durată determinată la Vulcana Pandele

4. Referent relaţii publice şi comunicare,  pentru Palatul Brâncovenesc de la  Potlogi

 

1. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente;

$1-          cerere de înscriere la concurs

$1-          copia actului de identitate

$1-          copiile actelor care să ateste nivelul studiilor, a specializărilor şi a documentelor care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice

$1-          copia documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor

$1-          cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

$1-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate

$1-          curriculum vitae

$1-          alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

Dosarul de concurs se depune la serviciul personal până pe data de 30.12.2016. 

 

2. Condiţii generale pentru ocuparea posturilor.

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

           

 

  3.  Cerinţe specifice

 

 

I. Referent cu atribuţii de gestionar

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, domeniile ştiinţe economice/comerţ/marketing.

2. Recomandări privind activitatea desfăşurată până în prezent, conduita la locul de muncă, capacitatea de organizare şi coordonare.

3. Cunoştinţe operare PC

4. Cunoştinţe  de limba engleză

 

II. Muzeograf debutant

$11.      Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile  istorie/ ştiinţe politice.

$12.      Cunoştinţe operare PC

$13.      Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională                                                   ( Engleză/franceză/germană)

 

III. Muzeograf gr. II pe durată determinată

$11.      Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul istorie/stiinţe politice.

$12.      Cunoştinţe operare PC

$13.      Experienţă în domeniu. (se consideră experienţă participarea pe şantiere arheologice, voluntariat în domeniu).

$14.      Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională                                                   ( Engleză/franceză/germană)

 

IV. Referent relaţii publice şi comunicare pentru Palatul Brâncovenesc Potlogi

 

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniile marketing/comunicare socială/relaţii publice/ştiinţe economice.

 

2. Recomandări privind activitatea desfăşurată până în prezent, conduita la locul de muncă, capacitatea de organizare şi coordonare.

3.Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională                                                   ( Engleză/franceză/germană)

4. Cunoştinţe operare PC

 

            4. Probe:

- proba scrisă,

- interviu.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul instituţiei din strada Justiţiei, nr. 7, Târgovişte, în data de 25.01.2017, ora 10,00, iar proba interviu va avea loc pe 27.01.2017, ora 10,00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la serviciul personal sau la telefon nr. 0245613946.

Manager,

dr. Cîrstina Ovidiu

 

Bibliografie

 

Referent cu atribuţii de gestionar

1.Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, actualizată.

2.Legea nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 273/2006 privind  finanţele publice, actualizată

4. OMFP nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

5. Legea nr. 22/1969 actualizată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

6.Legea 53/2003, Codul Muncii, actualizată

7.Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor

8.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

 

 

Referent relaţii publice şi comunicare

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, actualizată.
 2. Legea patrimoniului mobil nr. 182/2000;
 3. Legea patrimoniului imobil nr. 422/2001;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Naţional Muzeal “Curtea Domnească”
 5. Alexandra Zbuchea, “Marketingul în slujba patrimoniului cultural”, ed. Universitară, Bucureşti, 2008;
 6. Alexandra Zbuchea, Loredana Ivan, Muzeu focus: Cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor”, ed. Colias, Bucureşti, 2008;
 7. Alexandra Zbuchea, „Marketingul muzeal”, ed. Tritonic, Bucureşti, 2014;
 8. Pliantul „Inaugurarea Palatului Brâncovenesc Potlogi” Târgovişte, 2015;
 9. Legea 53/2003, Codul Muncii, actualizată
 10. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor
 11. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

 

TEMATICA

 

$1oPrincipiile care stau la baza activităţii de relaţii publice;

$1oProtecţia şi gestionarea datelor cu caracter personal în activitatea de relaţii publice;

$1oOrganizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;

$1oMediatizarea datelor şi informaţiilor în exercitarea atribuţiilor;

$1oRedactarea materialelor specifice activităţii de relaţii publice şi comunicare;

$1oInstrumemnte de bază ale informării publice;

$1oFluxul informaţional între instituţie şi mass-media;

 

Muzeograf debutant

 1. Legea 311/2003, legea muzeelor si colectiilor publice ( republicata);
 2. Legea patrimoniului mobil 182/2000;
 3. Legea patrimoniului imobil nr. 422/2001;
 4. Legea 378/2001, privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri ca zone de interes national;
 5. Radu Florescu – „ Muzeologie generală”,  editia a II-a, Bucuresti 1998;
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Naţional “Muzeal Curtea Domnească”

 

 

  Muzeograf gradul II perioadă determinată

 

 1. Legea 311/2003, legea muzeelor si colectiilor publice ( republicata);
 2. Legea patrimoniului mobil 182/2000;

3..  Legea patrimoniului imobil nr. 422/2001;

 1. Legea 378/2001, privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri ca zone de interes national;
 2. Radu Florescu – „ Muzeologie generală”,  editia a II-a, Bucuresti 1998;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 4. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor

10. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, actualizată.

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Naţional Muzeal “Curtea Domnească”

 

 

 

 

 

Manager,

dr. Cîrstina Ovidiu

sigla siteComplexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte anunţă programul special de vizitare, pentru 25 și 26 decembrie 2016, al următoarelor muzee componente:

$1·        Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” Târgovişte

Deschis în zilele de 25 și 26 decembrie 2016, între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30;

$1·        Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti

Deschis în zilele de 25 și 26 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

$1·        Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni

Deschis în zilele de 25 și 26 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

$1·        Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic

Deschis în zilele de 25 și 26 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

$1·        Muzeul de Istorie

Deschis în zilele de 25 și 26 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

$1·        Muzeul de Artă

Deschis în zilele de 25 și 26 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

$1·        Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”

Deschis în zilele de 25 și 26 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

$1·        Expoziţia "Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri "Ferdinand I" la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România"

Deschis în zilele de 25 și 26 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30);

$1·        Peştera Ialomiţei 

Deschis în zilele de 25 și 26 decembrie 2016, între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30);

 

Vă așteptăm cu drag!

sigla siteConsiliul Județean Dâmbovița și Complexul Național Muzeal ”Curtea Domnească” Târgoviște vă invită joi, 15 decembrie 2016, ora 12.30 la Muzeul de Istorie pentru Decernarea medaliilor ”Gabriel Popescu”, eveniment prilejuit de împlinirea a 150 de ani de la nașterea artistului.

Tot în cadrul acestui eveniment, la Muzeul de Artă va fi amenajată o expoziție în memoria  nașterii lui Gabriel Popescu.

Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici din România și Universitatea Națională de Arte din București.

sigla sitePLIANTUL BIENALEI - CONCURS DE ARTA PLASTICA "GHEORGHE PETRASCU" SE POATE DESCARCA DE AICI: DOWNLOAD PLIANT

sigla siteComplexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte anunţă programul special de vizitare, pentru perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2016, al următoarelor muzee componente:

· Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” Târgovişte

Deschis în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2016, între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30);

·        Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti

Deschis în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30);

·        Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni

Deschis în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30);

·        Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic

Deschis în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30);

·        Muzeul de Istorie

Deschis în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30);

·        Muzeul de Artă

Deschis în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30);

·        Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”

Deschisă în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30);

· Expoziţia "Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri "Ferdinand I" la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România"

Deschisă în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2016, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30);

·        Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Deschis în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2016, între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30);

·        Peştera Ialomiţei 

      Deschisă în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2016, între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30);

 

Vă așteptăm cu drag!

 

sigla site      Complexul National Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviste participa la Târgul de Turism Vacanța aflat la cea de-a IX-a ediție, ce se desfasoara  la Constanța.

         Târgul de Turism Vacanța s-a deschis în data de 25 noiembrie   și se desfășoara până pe 27  noiembrie.

         În cele trei zile de târg, vizitatorii care vor trece pe la standuri, vor fi foarte încântați de ofertele pentru destinațiile de vacanță, dar și de obiectivele turistice din Dâmbovița și nu numai. Obiectivul general  il constituie dezvoltarea şi consolidarea turismului, prin intermediul promovării la nivel naţional, a potenţialului turistic cultural şi natural local, sporirea importanţei turismului şi culturii.

         Complexul Național Muzeal ”Curtea Domnească”  promoveaza obiectivele turistice: Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi ,  Ansamblul Monumental “Curtea Domnească”, Pestera Ialomitei, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Expoziţia “Metamorfozele unui loc al memoriei” situată la fostaUnitate Militară 01417, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul “Evoluţiei omului şi tehnologiei în paleolitic”, Muzeul „Vasile Blendea”, Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Pucioasa, Casa Memorială „I. L. Caragiale”, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Pietroşiţa.

         Considerăm că este oportun să oferim constănţenilor – una dintre cele mai importante pieţe – sursă de turişti din România, pliante cu obiectivele turistice din Dâmbovița, un eveniment binemeritat şi aşteptat.

         Evenimentul are ca scop atragerea cât mai multor turiști care vor să redescopere elemente deosebite din istoria și cultura românilor.

sigla siteÎncepând cu data de 25 noiembrie 2016, în cadrul Muzeului de Artă, NU se vor mai realiza şedinţe foto pentru elevi!

sigla site         Complexul National Muzeal ”Curtea Domneasca” a fost prezent si anul acesta la Targul International Gaudeamus cu expozitia ”Cartea de la manuscris la tiparitura”, care ilustreaza evolutia cartii in evul mediu, modul in care s-a facut trecerea de la manuscris la tiparitura si diferentele dintre manuscris si tiparitura.

         Totodata, a fost reconstituit si un scriptorium in care vizitatorii care au vizitat targul, au putut sa-si incerce talentele de caligraf si miniaturisti.