Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf debutant

 

I. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

-          cerere de înscriere la concurs;

-          copia actului de identitate;

-          copiile actelor care să ateste nivelul studiilor, a specializărilor şi a documentelor care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice;

-          copia documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor (dacă este cazul);

-          cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale (cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, cu numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în clar, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.;

-          curriculum vitae;

-          alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Dosarul de concurs se depune la serviciul personal până pe data de 03.12.2018.

 

II. Condiţii generale pentru ocuparea posturilor.

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

III. Cerinţe specifice

1.      Muzeograf debutant

1.Studii universitare cu licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul istoriei;

2. Cunoștințe operare PC;

3. Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională

 

2. Probe:

- proba scrisă,

- proba interviu

 

Proba scrisă se va desfăşura la sediul instituţiei din strada Justiţiei, nr.7, Târgovişte, în data de 11.12.2018, ora 10,00, iar proba interviu va avea loc pe 14.11.2018, ora 10,00. Nu sunt condiții de vechime.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la serviciul personal sau la telefon nr. 0245613946.

 

OBSERVAȚII :

- Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere.

- Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

- Termenul în care se pot depune contestații este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu.

- Termenul în care se afişează rezultatele contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

. - Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestații formulate pentru proba de interviu.

 

                                     Bibliografie

                                         Muzeograf debutant

1. Legea 311/2003, legea muzeelor si colectiilor publice (republicată);

2. Legea patrimoniului mobil nr. 182/2000;

3. Legea patrimoniului imobil nr. 422/2001;

4. Legea 378/2001, privind protectia patrimoniului arheologic și declararea unor situri ca zone de interes national;

5. Radu Florescu, Muzeologie generala, editia a II-a, Bucuresti 1998;

Istoria Românilor, vol. I, Ed. Enciclopedică, București, 2010 (capitolele I-III);

6.Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;

7.Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;

8. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Naţional Muzeal “Curtea Domnească”.

 

Manager,

dr. Cîrstina Ovidiu

 

Bibliografie

                                                          

Muzeograf debutant

1. Legea 311/2003, legea muzeelor si colectiilor publice (republicată);

2. Legea patrimoniului mobil nr. 182/2000;

3. Legea patrimoniului imobil nr. 422/2001;

4. Legea 378/2001, privind protectia patrimoniului arheologic și declararea unor situri ca zone de interes national;

5. Radu Florescu, Muzeologie generala, editia a II-a, Bucuresti 1998;

Istoria Românilor, vol. I, Ed. Enciclopedică, București, 2010 (capitolele I-III);

6.Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;

7.Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;

8. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Naţional Muzeal “Curtea Domnească”.