Get Adobe Flash player

ANUNŢ

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, anunţă organizarea concursului privind ocuparea următoarelor posturi, cu aprobarea  Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în data de 25.01.2017:

1. Referent - cu atribuţii de gestionar

2. Muzeograf debutant

3. Muzeograf gr. II- pe durată determinată la Vulcana Pandele

4. Referent relaţii publice şi comunicare,  pentru Palatul Brâncovenesc de la  Potlogi

 

1. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente;

$1-          cerere de înscriere la concurs

$1-          copia actului de identitate

$1-          copiile actelor care să ateste nivelul studiilor, a specializărilor şi a documentelor care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice

$1-          copia documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor

$1-          cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

$1-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate

$1-          curriculum vitae

$1-          alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

Dosarul de concurs se depune la serviciul personal până pe data de 30.12.2016. 

 

2. Condiţii generale pentru ocuparea posturilor.

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

           

 

  3.  Cerinţe specifice

 

 

I. Referent cu atribuţii de gestionar

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, domeniile ştiinţe economice/comerţ/marketing.

2. Recomandări privind activitatea desfăşurată până în prezent, conduita la locul de muncă, capacitatea de organizare şi coordonare.

3. Cunoştinţe operare PC

4. Cunoştinţe  de limba engleză

 

II. Muzeograf debutant

$11.      Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile  istorie/ ştiinţe politice.

$12.      Cunoştinţe operare PC

$13.      Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională                                                   ( Engleză/franceză/germană)

 

III. Muzeograf gr. II pe durată determinată

$11.      Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul istorie/stiinţe politice.

$12.      Cunoştinţe operare PC

$13.      Experienţă în domeniu. (se consideră experienţă participarea pe şantiere arheologice, voluntariat în domeniu).

$14.      Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională                                                   ( Engleză/franceză/germană)

 

IV. Referent relaţii publice şi comunicare pentru Palatul Brâncovenesc Potlogi

 

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniile marketing/comunicare socială/relaţii publice/ştiinţe economice.

 

2. Recomandări privind activitatea desfăşurată până în prezent, conduita la locul de muncă, capacitatea de organizare şi coordonare.

3.Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională                                                   ( Engleză/franceză/germană)

4. Cunoştinţe operare PC

 

            4. Probe:

- proba scrisă,

- interviu.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul instituţiei din strada Justiţiei, nr. 7, Târgovişte, în data de 25.01.2017, ora 10,00, iar proba interviu va avea loc pe 27.01.2017, ora 10,00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la serviciul personal sau la telefon nr. 0245613946.

Manager,

dr. Cîrstina Ovidiu

 

Bibliografie

 

Referent cu atribuţii de gestionar

1.Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, actualizată.

2.Legea nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 273/2006 privind  finanţele publice, actualizată

4. OMFP nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

5. Legea nr. 22/1969 actualizată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

6.Legea 53/2003, Codul Muncii, actualizată

7.Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor

8.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

 

 

Referent relaţii publice şi comunicare

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, actualizată.
 2. Legea patrimoniului mobil nr. 182/2000;
 3. Legea patrimoniului imobil nr. 422/2001;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Naţional Muzeal “Curtea Domnească”
 5. Alexandra Zbuchea, “Marketingul în slujba patrimoniului cultural”, ed. Universitară, Bucureşti, 2008;
 6. Alexandra Zbuchea, Loredana Ivan, Muzeu focus: Cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor”, ed. Colias, Bucureşti, 2008;
 7. Alexandra Zbuchea, „Marketingul muzeal”, ed. Tritonic, Bucureşti, 2014;
 8. Pliantul „Inaugurarea Palatului Brâncovenesc Potlogi” Târgovişte, 2015;
 9. Legea 53/2003, Codul Muncii, actualizată
 10. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor
 11. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

 

TEMATICA

 

$1oPrincipiile care stau la baza activităţii de relaţii publice;

$1oProtecţia şi gestionarea datelor cu caracter personal în activitatea de relaţii publice;

$1oOrganizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;

$1oMediatizarea datelor şi informaţiilor în exercitarea atribuţiilor;

$1oRedactarea materialelor specifice activităţii de relaţii publice şi comunicare;

$1oInstrumemnte de bază ale informării publice;

$1oFluxul informaţional între instituţie şi mass-media;

 

Muzeograf debutant

 1. Legea 311/2003, legea muzeelor si colectiilor publice ( republicata);
 2. Legea patrimoniului mobil 182/2000;
 3. Legea patrimoniului imobil nr. 422/2001;
 4. Legea 378/2001, privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri ca zone de interes national;
 5. Radu Florescu – „ Muzeologie generală”,  editia a II-a, Bucuresti 1998;
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Naţional “Muzeal Curtea Domnească”

 

 

  Muzeograf gradul II perioadă determinată

 

 1. Legea 311/2003, legea muzeelor si colectiilor publice ( republicata);
 2. Legea patrimoniului mobil 182/2000;

3..  Legea patrimoniului imobil nr. 422/2001;

 1. Legea 378/2001, privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri ca zone de interes national;
 2. Radu Florescu – „ Muzeologie generală”,  editia a II-a, Bucuresti 1998;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 4. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor

10. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, actualizată.

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Naţional Muzeal “Curtea Domnească”

 

 

 

 

 

Manager,

dr. Cîrstina Ovidiu